Regulamin konkursu fotograficznego „Mój przyjaciel KOT”.

Organizator konkursu

Organizatorem konkursu fotograficznego „Mój przyjaciel KOT” zwanego dalej „Konkursem” jest SK LOP przy SP w Świątnikach,zwane dalej „Organizatorem”.Cel i tematyka konkursu

Celem Konkursu jest zarejestrowanie obrazów  zwierząt – „przyjaciół” uczniów, ich czynów i zachowania.

Uczestnicy konkursu

Konkurs fotograficzny „Mój przyjaciel KOT” adresowany jest do wszystkich uczniów SP w Świątnikach.

Zgłaszanie prac

 1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez złożenie zdjęć swojego pupila do opiekuna SK LOP – p. Iwony Stankiewicz do 28 lutego 2018 r.
 1. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 prace pojedyncze lub  1 reportaż zawierający maksymalnie 4 zdjęcia (minimalny format zdjęć 10 x 15).
 2. Przekazane prace powinny zawierać: imię „przyjaciela KOTA” oraz dane ucznia – autora dostarczonych zdjęć.
 3. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na: zamieszczenie fotografii w Galerii konkursowej z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie www. SP w Świątnikach.

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, jednorazowej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z konkursem.

Oprac i rozstrzygnięcie konkursu

Wszystkie zdjęcia zgłoszone do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.

Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną,  jakość i oryginalność dostarczonych fotografii.

 1. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze  trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
 2. Jury wybierze również prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas obrad.
 3. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
 4. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronie SP w Świątnikach oraz na tablicy ogłoszeń SK LOP.
 5. Uroczysta prezentacja wyróżnionych prac oraz  zwycięzców Konkursu będzie miała miejsce w holu głównymSP w Świątnikach w drugim tygodniu marca 2018 r.
 6. Nagrody – Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody:
 • za zajęcie I miejsca –  dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej + niespodzianka
 • za zajęcie II miejsca – dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej + niespodzianka
 • za zajęcie III miejsca – dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej + niespodzianka
 1. Jury ma prawo do innego podziału puli nagród.
 2. Postanowienia końcowe
 3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.sp. swiatniki.pl